Portal Home > Hướng Dẫn > Flash Tutorials > Hướng dẫn sử dụng Helm Reseller Panel


Hướng dẫn sử dụng Helm Reseller Panel
Hướng dẫn sử dụng Helm Reseller Panel

1. Tạo gói host - Creating a hosting plan

2. Tạo tài khoản khách hàng - Adding a user (hosting account)

3. Cấu hình dns - Setting up DNS

4. Cấu hình cách thanh toán - Setting up a payment gateway

5. Email kích hoạt và link đăng kí - Setting up Welcome Email and signup script

6. Cấu hình đăng kí domain - Setting up domain registration settings

7. Thay đổi giao diện control panel - Customizing the look of the user's control panel

8. Cấu hình các loại phí- Configuring currency, sales tax & invoice settings

9. Quản lý thanh toán - Managing billing (invoices, statements, etc)

10. Thay đổi password truy cập - Changing password and personal profile

11. Hệ thống nhắn tin - Managing your Instant Messaging System

12. Thêm domain vào tài khoản khách hàng - dding a domain to a user account

13. Tạo trang mặc định cho host mới - Creating a default home page for new users

14. Thêm tính năng vào gói host - Adding extra features to plansWas this answer helpful?

Add to Favourites Add to Favourites    Print this Article Print this Article

Also Read