Portal Home > Hướng Dẫn > Flash Tutorials > Hướng dẫn sử dụng Cpanel


Hướng dẫn sử dụng Cpanel
Hướng dẫn sử dụng Cpanel:

1. Tạo Email Account - Creating a POP email account

2. Xóa Email Account - Deleting a POP3 email account

3. Tạo tài khoản mail mặc định - Creating a default (catchall) email account

4. Tạo trả lời mail tự động - Creating an autoresponder

5. Tạo email chuyển tiếp - Creating an E-mail Forwarder

6. Tạo FTP Account - Creating a FTP Account

7. Xóa FTP Account - Deleting a FTP Account

8. Tài khoản FTP ẩn danh - Anonymous FTP

9. Cấu hình Thư mục được bảo vệ? - Password Protecting Directories

10. Tạo subdomain - Creating a subdomain

11. Xóa subdomain - Deleting a subdomain

12. Tạo MySQL database - Creating a MySQL Database

13. Xóa MySQL database - Deleting a MySQL Database

14. Tạo MySQL user - Creating a MySQL User

15. Cấp quyền cho MySQL user - Adding users to a MySQL Database

16. Truy cập MySQL remote - Adding Access Hosts to MySQL

17. Quản lý Frontpage Extension - Managing Frontpage Extensions

18. Tạo trang báo lỗi - Creating Custom Error Pages

19. Bảo vệ chống ăn cắp link - Hotlink Protection

20. Link chuyển tiếp - URL Redirection

21. Đổi password truy cập - Changing your password

22. Tạo Addon Domain - Creating an add-on Domain

23. Thay đổi file mặc định - Using Index Manager

24. Quản lý park domain - Adding and Deleting a Parked Domain

25. Chặn ip truy cập website - Banning IPs from your website

26. Dùng file manager - Using File ManagerWas this answer helpful?

Add to Favourites Add to Favourites    Print this Article Print this Article

Also Read