Portal Home > Hướng Dẫn > Flash Tutorials > Hướng dẫn sử dụng Web Host Manager


Hướng dẫn sử dụng Web Host Manager
Hướng dẫn sử dụng Web Host Manager

1. Quản lý gói host - Package Management

2. Tạo host - Creating Accounts

3. Thay đổi cấu hình host - Editing Accounts

4. Chức năng quản lý nhiều tài khoản - Multi-Account Functions

5. Đổi pasword truy cập - Chaging a user's password

6. Giới hạn băng thông - Limiting a user's bandwidth

7. Thay đổi dung lượng lưu trữ - Modifying a user's quota

8. Suspend tài khoản host - Suspending/Unsuspending an Account

9. Nâng cấp host - Upgrading/Downgrading an Account

10. Xóa tài khoản host - Deleting Accounts

11. Thay đổi trang suspend - Creating the suspended account page

12. Quản lý subdomain - Managing Subdomains

13. Kiểm tra host dùng quá quota - Finding Accounts Over Quota

14. Xem băng thông sử dụng - Viewing bandwidth usage

15. Quản lý Frontpage Extension - Managing Frontpage Extensions

16. Thay đổi theme - Changing your theme

17. Quản lý cấu trúc thư mục - Managing your Skeleton Directory

18. Quản lý SSL - Managing SSL Certificates

19. Cấu hình key truy cập WHM - Setting up a Remote Access Key

20. Quản lý tính năng - Manage Feature ListsWas this answer helpful?

Add to Favourites Add to Favourites    Print this Article Print this Article

Also Read